Tag: rụng

Ngàn thu lá rụng

Mưa bên em khép mi sầu giọt lệ Tóc em buồn vai nhỏ ướt lê thê Thu bên em nên sầu trong mắt biếc Gió thu buồn...

BÀI VIẾT HAY