Tag: khúc

Biệt khúc

Mùa thu chết nơi tán rừng lá thấp Lời rêu đau trên mộ phiến đá sầu Thì thôi nhé, nay rừng xưa đã khép Khúc giao mùa...

BÀI VIẾT HAY