Tag: gần

Yêu thiết tha, xa mấy cũng hóa gần

Yêu xa là tự dỗ dành bản thân phải cố gắng, người ta làm được cớ sao mình lại không. Khoảng cách chỉ đơn...

BÀI VIẾT HAY